ಸೀತಾ ಜೋಸ್ಯಂ ಫಿಡೆಲ್ ರಾಗಾಲ್ ಡಜನ್

ಭಾಗ - ೬ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ವಾಸ್ತವವನ್ನು ವಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಕ್ರೀಕರಣಗಳು......

Subscribe to ಸೀತಾ ಜೋಸ್ಯಂ  ಫಿಡೆಲ್ ರಾಗಾಲ್ ಡಜನ್