ಪಟ್ಟಾಭಿ (ಪಠಾಭಿ) ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ

ಭಾಗ - ೬ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ವಾಸ್ತವವನ್ನು ವಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಕ್ರೀಕರಣಗಳು......

Subscribe to ಪಟ್ಟಾಭಿ (ಪಠಾಭಿ)   ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ