ಧ್ಯಾನದ ಮೂಡ್ಸ್

" ಧ್ಯಾನದ ಕಾಂಡೊಮ್ ಸದಾ ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು! "

ಐಡಿಯ ನರೆನ್ 'ಕುಯ್ಯೋ ಕೋಟ್ಸ್'