ಅಧಿ-ಹಾಹಾ-ಕಾರ

ಅಧಿಕಾರ, ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹುಸಿ ಬಲದಂತೆ... ಪ್ರಬಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಜ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತೆ!

ಐಡಿಯ ನರೆನ್