ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ

'ನಾನೇ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ' ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ನಗುತ್ತಾನೆ... ಅವನೇನಾದರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವರು ನಗುತ್ತಾನೆ!

ಐಡಿಯ ನರೆನ್