ಸಹಜ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ಮತ್ತು ‍‍‍‍‍‍‍‍ಸತ್ಯ

*  ನಡೆಯುವಾಗ ಎಡವುವುದು ಸಹಜ
   ಆದರೆ ಎಡವಿದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಡವುವುದು ದಡ್ಡತನ.
 
* ಸೋಲದೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.
  ಸೋತು ಗೆದ್ದವನಿಗೆ ನೂರು ಸೋಲು ಎದುರಾದರೂ
  ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ

ಭಾವನಾಪ್ರಿಯ ಮೌನೇಶ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು