ಆಯ್ಕೆ

ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿರುವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೋಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ.
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರವನಾಗಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

M2B