ಶಿಕ್ಷಣ

ಯಾವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣ

M2B