ನುಡಿಮುತ್ತು

ಎಲ್ಲದ್ರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು

ಅರವಿಂದ‌ ಬೇವಿನಗಿಡದ‌