ಸಿ.ವಿ.ಕೆ ನುಡಿ

ಸಂಬಂಧಗಳು ಬದಲಾದರೂ ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಹಾಂತೇಶ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಹಾವೇರಿ.