ಹಸಿರುನುಡಿ.

ನಾವು ಈಗ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮು೦ದೆ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸ್ವ೦ತ