ಒಂದು ಸಾಲು

ದೊಡ್ಡವರಾಗೊದು ಮಾತಿನಿಂದಲ್ಲ,ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ
-ಎಸ್. ಕೆ