ಒಂದು ಸಾಲು

ದುಡ್ಡನ್ನು ದುಡಿದು ತರಬೇಕು,ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡೊ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಗಳಿಸಬೇಕು.