ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 35

ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಷ‌!

ಕುಡಿದು ಬದುಕಿದವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ

ಕೆಲವರು ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತಂತೆಯೇ

ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ‌ ಸತ್ತಮೆಲು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸತ್ತಂತೆಯೇ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು