ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 34

ಜೀವನವೊಂದು ಅಲ್ಪವಿರಾಮ!

ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ‌!