ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹರಾಯ..!

ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ... 
"ನಾವು ಅಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ , ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರು"

#ಕರ್ಮ 

Gnanadarshu

ಗಾದೆ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು