ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 33

ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲಾ ನಿಜವಾಗುವುದಾದರೆ!

ಕುರುಡನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು