ಯೋಗ ತತ್ವೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ !

ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವಾ ತ್ಮನು
ಸಮರಸಗೊಳ್ಳುವ್ುದೇ ಯೋಗ !
-ನಾನಾ ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !