ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ !

ಯೋಗ ಆತ್ಮದ ವಿಜ್ನಾನ.ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕಸಿತ
ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಯೋಗಿ !
ಉತ್ಕ್ರುಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ
ಕಾರ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಯೋಗ !
-ನಾನಾ ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !