ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ !

ಸಿದ್ದಿ ಅಸಿದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರೂಪವಾಗಿರುವ
ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೋಗ !
-ನಾನಾ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !