ಜೆಸ್ಸಿಕಾಳ ಜೊತೆ ಉಸಿರಾಟ

ಉಸಿರಾಟ ಅಗತ್ಯವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಚಟ,... ಅದರ ಅರಿವಾಗುವುದು ನೀವು ಜೆಸ್ಸಿಕ ಆಲ್ಬಾಳನ್ನು ನ*ವಾಗಿ ಕಂಡಾಗ!

ಐಡಿಯ ನರೆನ್