ಜೀವನ, ನೆನಪು ಮತ್ತು ಮನ್ರೊ

ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಜೀವನದ ಸಹಜತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗುವುದೆ ನೆನಪುಗಳಿಂದ... ಮರ್ಲಿನ್ ಮನ್ರೊಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ!

ಐಡಿಯ ನರೆನ್