ನುಡಿಮುತ್ತು

ಸ್ವತಃ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್