ನುಡಿಮುತ್ತು

ಕುರಿಯಂತೆ ನಡೆಯುವವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು,

ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.

ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ.