ನುಡಿಮುತ್ತು

ಹಸಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ನೀಡಿ,

ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಎಂದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ