ನುಡಿಮುತ್ತು

ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದುಕಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್