ನುಡಿಮುತ್ತು

ಆಸೆ ತೃಣದಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗದು.

ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದೊಳ್ಳೆಯದು.

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ