ನುಡಿಮುತ್ತು

ಪರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ, ನಾವೆಂದೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್