ನುಡಿಮುತ್ತು

ಭಯಂಕರವಾದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವವರನ್ನು

ನೆಂಟರಾಗಲೀ, ಮಿತ್ರರಾಗಲೀ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವಾಗಲೀ - ರಕ್ಷಿಸಲಾರದು.

ನಾರದ ಸ್ಮೃತಿ