ನುಡಿಮುತ್ತು

ಪ್ರಜಾ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವು ಕ್ರೂರವಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ,

ಪಾಪಹೇತುವಾಗಿರಲಿ ದೋಷಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ,

ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆಯ ಹೊಣೆ  ಹೊತ್ತವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು.

ರಾಮಾಯಣ