ನುಡಿಮುತ್ತು

 ವಯಸ್ಸಾದ  ಮೇಲೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸುಖವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವ  ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಸುಖ ಉಂಟೋ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಹಾಭಾರತ