ನುಡಿಮುತ್ತು

ರೋಗಿಗೆ ವೈದ್ಯನು ಮಾಡುವ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯಾದರೂ,

ಗುಣವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಅದೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ.

ಶಿವಪುರಾಣ