ನುಡಿಮುತ್ತು

ಆಧುನಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟವಲ್ಲ;

ಶಕ್ತಿ ಕೂಟಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ.

ಹೆನ್ರಿ.ಬಿ.ಆಂಡಸ್