'ಪ್ರಣತಿ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ವಿಕಾಸ್, ಪರಮೇಶ್, ಸುನೀಲ, ಶ್ರೀನಿಧಿ

'ಪ್ರಣತಿ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗಿಗರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ...
(ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ) - ವಿಕಾಸ್ ನೇಗಿಲೋಣಿ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎನ್, ಸುನೀಲ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ (ಸುನೀಲ), ಪರಮೇಶ್ ಗುಂಡ್ಕಲ್