'ಪ್ರಣತಿ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಶ್ರೀನಿಧಿ

'ಪ್ರಣತಿ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗಿಗರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ...
'ಸಂಪದ'ದ ಶ್ರೀನಿಧಿ

(ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ - ಆರೆಹಳ್ಳಿ ರವಿ, ರೋಹಿತ್)