'ಪ್ರಣತಿ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಓಂ ಶಿವ್

'ಪ್ರಣತಿ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗಿಗರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ...
ಸಂಪದದ ಓಂಶಿವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ - ಲಿನಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಭಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ.