'ಪ್ರಣತಿ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ -

'ಪ್ರಣತಿ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗಿಗರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ...
ಸಂಪದದ ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

ಲಿನಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ - ಫೋಟೋ ಹೊಡೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೈಕು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟಿದ್ದ.