ಪರಮೇಶ್ ಗುಂಡ್ಕಲ್

'ಪ್ರಣತಿ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗಿಗರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ...
ಪರಮೇಶ್ ಗುಂಡ್ಕಲ್

ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ - ವಿಕಾಸ್ ನೇಗಿಲೋಣಿ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎನ್