'ಪ್ರಣತಿ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ -

'ಪ್ರಣತಿ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗಿಗರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ...
ಕೀ ರಂ ನಾಗರಾಜ್

(ಶಂಕರಭಟ್ಟರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು)