'ಪ್ರಣತಿ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ರಿಷಿಕೇಶ್ ಬಹಾದುರ್ ದೇಸಾಯಿ