'ಪ್ರಣತಿ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಲಾಗಿಗರು