ಉಡುಪಿಯ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ , ಆಯೋಜಿಸಿದ ಭವ್ಯ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ !