ಎಲೆ,ಕೊಂಬೆ ಎಲ್ಲಿ, ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೊಂದುಳಕಂಡೈತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ ಒಂಟೋಯ್ತದೊ- ಆ ಸಿವ್ನೆ ಬಲ್ಲ !