ಇಂಗೆ ಕೂಗಾಡ್ಕಂಡು ಒಗದ್ರಲ್ಲೆ ಆತು. ಬಯ್ಯದು, ಗುದ್ದಾಟ, ಒಡ್ದಾಟ. ಜನ್ಗಳ್ನೇನ್ ತಿಳ್ಕಂಡವ್ರೆ ಇವ್ರೆಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಕುರಿಗ್ಳಾ ?

ಸುಮ್ಕೆ ಕೂಗಾಡದ್ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ. ಜನಗಳ್ನೇನ್ ಕುರಿಗ್ಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೊತು. ಸಾಕ್ ಸುಮ್ಕಿರ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಸನ್ ಬರ್ಲಿ. ನೊಡೊವ್ರಂತೆ.

-ಚಿನಕುರ್ಳಿ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂಬೋಣ.

Taxonomy upgrade extras: