ಅಯ್ಯಾವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತವ್ರೆ, ಒಳ್ಗಿನ್ ಗುಟ್ಟುಗಳ್ನ ಯೆಂಗ್ ರಟ್ಮಾಡದು, ಅಂತವ, ಯೊಸ್ನೆ ಮಾಡ್ತ ಕುಂತವ್ರೆ !