ಯೆಮು ಪಕ್ಷಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು. ಇವು ನಿಜಕಣೋ ಅಣ್ಣ, !

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಳಿಯ ಫಾರಂ, ಒಂದರಲ್ಲಿ "ಯೆಮು ಪಕ್ಷಿಗಳು", ನೀಡಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿವು.

-’ ಸಂಜೆವಾಣಿ ’ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೊಡುಗೆ.