ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಧೃಢವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಳ್ಳೆ ಹತ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ !

ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿ. ಹೀಗಿದ್ದ ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲಿತು, ಒಣಗಿ , ಬಿರಿದು ಹತ್ತಿ ಅದರಒಳಗಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸೊಗಸು !