ಸುಮ್ಕೆ, ಬೆರಳ್ಚೀಪ್ಗಂಡು, ಕೈ-ಕಾಲ್ ಒಡ್ಕಂತ ರೊದ್ನ ಮಾಡಾದು, ಇಲ್ವೆ, ಕಿಲ್ಕಿಲ ಅಂತ ಜನಗೊಳ್ನೊಡಿ ನಗದು- ಇಂಗೈತೆ ನಮ್ಮವಸ್ತೆ !

" ಚಿನ್ಕುರ್ಳಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ "ಭಾಳ ಚನ್ನಾಗ್ ಬರಿತಿದಾರೆ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪಾರ್ ಪೂರ್ತಿ ಒದಾದು ಒಂದೆ. ಅವರ್ ಬರ್ದಿರೊ ಚಿತ್ರ ಸರ್ಯಾಗ್ ನೊಡದು ಒಂದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ ಬರಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ. " ತು- ತು- ಮೈ -ಮೈ ಒಂದ್ ತರ್ಹ ಗುಟ್ಟಲ್ವ. ಹೌದು, ಇದು ಮನ್ಯಗಿನ್ ವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲೊ ಮಾರಾಯ. ನಮ್ ದೆಶದ್ದು. ದೇಶದ ರಾಜ್ಕಾರ್ಣಿಗಳು ಪ್ರಸಸ್ತಿನೀಡಿ, ಕೈ ಕುಲ್ಕಾದ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ರು ನೊಡ್ಬೊದು. ಇವಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಂಗೆ ? ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮಿಗ್ ಸಿಗೊದು ಇಂತ ಸಿನ್ಗಳೆ. ಅವ್ನು ಇಂಗಂದ. ನಾನು ಇಂಗೇಳಿದ್ದೆ. ಇದೆ ತರ್ಲೆ-ತಾಪತ್ರಯ. ಒಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೇನೈತೆ ವಿಸೇಸ. ಅದು ಇದರ್ ಒಂದು ಅನಿ ಅಲ್ವ. ಗಂಡ ಎಂಡ್ತಿ ಗುದ್ದಾಟ್ದಾಗೆ ಕುಸು ಬಡ್ವಾಯ್ತು. ಇದೇ ಅಲ್ವ ಇಗಾಗಿರೊದು ? ಇನ್ನೆನ್ ಮತ್ತೆ ? ನಮ್ಮಗಳ್ ಅವಸ್ತೆ ಎಳೆ ಕುಸ್ಗಿಂತ ಕಡೆ. ಸುಮ್ನೆ, ಬೆರಳ್ಚೀಪ್ಗಂಡು, ಕೈ-ಕಾಲ್ ಒಡ್ಕಂತ ರೊದ್ನ ಮಾಡಾದು, ಇಲ್ವೆ, ಕಿಲ್ಕಿಲ ಅಂತ ಜನಗೊಳ್ನೊಡಿ ನಗದು.
ನಾವೆಂದು ಬೆಳ್ಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಸವಸದಗೆ !

Taxonomy upgrade extras: