ಆಸ್ತಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಕೃಷ್ನಮೂರ್ತಿಗಳು, ಮೈಸೂರು