ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೆರಗನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಡಬ್ಬಿ